ALGEMENE VOORWAARDEN


 1. Mediation Groene Hart is onderdeel van VOF Kooijman&Zwartelé, gevestigd in Leiderdorp. De activiteiten bestaan uit mediation.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Mediation Groene Hart worden verstrekt. Opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend door Mediation Groene Hart als opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Mediation Groene Hart verplicht zich de aan haar toevertrouwde informatie uit een opdracht als strikt vertrouwelijk te behandelen en de informatie niet aan derden te verstrekken, tenzij met nadrukkelijke toestemming van opdrachtgever(s).

 4. Op alle door Mediation Groene Hart uitgevoerde mediations zijn de MfN-reglementen, gedragsregels, klachtenregeling en het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak mediators van toepassing(www.mfnregister.nl).

 5. Iedere aansprakelijkheid van Mediation Groene Hart, uit welken hoofde of terzake waarvan dan ook, is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald. Desgevraagd zal Mediation Groene Hart inlichtingen verstrekken over de (dekking onder de) door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Mediation Groene Hart aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

 6. Alle met de opdrachten gevormde dossiers zullen door Mediation Groene Hart gedurende vijf jaren worden bewaard, waarna deze dossiers zullen worden vernietigd.

  1. Op de met Mediation Groene Hart overeengekomen opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Mediation Groene Hart kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

   www.mediationgroenehart.nl                KVK : 61973815 liesbeth@zwartele.nl BTW: NL854574293B01 M: 06-14695206     ING: NL41INGB0003290007